Ładowanie...

Regulamin korzystania z portalu


 

§1 Główne definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

Dostawca – N-SOFT Marcin Natanek, ul. Piłsudskiego 49/28, 34-600 Limanowa, NIP: 7371917162, REGON: 121051570

Portal – strona Internetowa, która znajduje się pod adresem: https://enpp.pl, w ramach której Dostawca świadczy Usługi.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach Portalu, w szczególności System ENPP umożliwiający rejestrację danych oraz generowanie raportów lub inne.

Użytkownik niezarejestrowany – osoba prywatna bądź osoba reprezentująca Firmę, która zdecyduje się na korzystanie ze strony internetowej, wchodząc na adres internetowy: https://enpp.pl/

Użytkownik zarejestrowany – osoba reprezentująca Firmę lub jej pracownik, który otrzymał od Dostawcy odpowiednią licencję na korzystanie z Sysemu ENPP znajdującego się pod adresem https://enpp.pl/ewidencja

 

§2 Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Dostawcę na stronach Portalu. Opisane zostały również ustalenia w sprawie gromadzenia i przetwarzania informacji przez Użytkowników serwisu.

2.2. Portal wraz z treścią, znakami graficznymi, zdjęciami, materiałami oraz bazą danych stanowi własność Dostawcy. Dane wprowadzane przez użytkowników pozostają ich własnością.

2.3 Głównym celem systemu ENPP jest obsługa systemu ewidencjonowania nieodpłatnych porad prawnych prowadzonych przez starostwa powiatowe lub miasta na prawach powiatu w całej Polsce.

2.4 Z Portalu mogą korzystać Użytkownicy, których komputer umożliwia połączenie się z Internetem i posiada odpowiednią przeglądarkę internetową

2.5 Z systemu ENPP mogą korzystać Użytkownicy zarejestrowani, których komputer umożliwia połączenie się z Internetem i posiada odpowiednią przeglądarkę internetową oraz posiadają dostęp do swojego konta otrzymany od Dostawcy lub innego Użytkownika zarejestrowanego posiadającego odpowiednie uprawnienia.

2.6 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.

2.7 Użytkownicy poruszający się po Portalu pozostają całkowicie anonimowi do momentu, aż sami zdecydują się na rejestrację w systemie poprzez uzyskanie licencji od Dostawcy przy jednoczesnym uzyskaniu statusu Użytkownika zarejestrowanego.

2.8 Użytkownik zarejestrowany jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Za wszelkie treści umieszczane w Systemie ENPP odpowiadają wyłącznie Użytkownicy zarejestrowani.

2.9 Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarejestrowanego zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.

2.10. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych, składających się na Portal, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie informatyczne Użytkownika z serwerami Dostawcy i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

2.11. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi zarejestrowanemu dostępu do Systemu ENPP znajdującego się na stronach internetowych, zostaje zawarta w momencie uzyskania odpowiedniej Licencji od Dostawcy.

2.12. Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Portalu reguluje dział „Polityka prywatności” dostępny w niniejszym regulaminie Portalu.

2.13 Ujawnianie lub udostępnianie hasła Użytkownika zarejestrowanego osobom trzecim lub wykorzystywanie hasła do niedopuszczalnych celów, może skutkować dostępem do tych danych osób nieupoważnionych.

2.14 Użytkownikom zabrania się naruszania lub podejmowania prób naruszenia zabezpieczeń Strony internetowej. N-SOFT Marcin Natanek będzie badać doniesienia i przesłanki o tego rodzaju domniemanych naruszeniach, co może doprowadzić do współdziałania z organami ścigania w dochodzeniu względem użytkownika, który dopuścił się takich naruszeń.

 

§3 Postanowienia dotyczące rejestracji na Portalu

 

3.1. Logowanie Użytkownika w systemie ENPP jest możliwa po uzyskaniu konta Użytkownika zarejestrowanego. Następuje to poprzez wykupienie odpowiednie licencji u Dostawcy na podstawie złożonego wcześniej zamówienia w formie elektronicznej przesłanego na adres biuro@n-soft.pl.

3.2. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest podanie wszystkich informacji koniecznych do wystawienia faktury vat. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy założenia konta lub usunięcia konta Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób narusza dobro osób trzecich, bądź łamie zasady niniejszego Regulaminu.

3.3. Użytkownik, który składa zamównienie na uzyskanie licencji oświadcza, że:

a. podane w zamówieniu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

d. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

e. zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się go przestrzegać.

3.4. Użytkownik zarejestrowany odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych i hasła. Użytkownik zarejestrowany jest odpowiedzialny za wszelkie przypadki tworzenia nowych kont dla użytkowników zarejestrowanych w ramach wykupionej licencji.

3.5. Użytkownik zarejestrowany, wyraża zgodę na natychmiastowe poinformowanie administratora portalu elektronicznie przez system ENPP o wszelkich przypadkach tworzenia nowych kont dla Użytkowników zarejestrowanych.

 

§4 Polityka prywatności

 

4.1. Niniejszym informujemy, iż właścicielem serwisu jest N-SOFT Marcin Natanek, z siedzibą w Limanowej przy ul. Piłsudskiego 49/28, która jest Administratorem.

4.2. Dostawca oświadcza, iż przechowuje dane zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie niezbędnym do realizacji założeń, dla których powstał system ENPP.

4.4. Informujemy, iż każdy Użytkownik zarejestrowany, który korzysta z systemu ENPP ma prawo do zmiany, dostępu i ochrony tych danych. W każdej chwili Użytkownik zarejestrowany ma prawo do usunięcia swoich danych z bazy własoręcznie lub po uprzednim kontakcie z Administratorem (który posiada odpowiednie narzędzia techniczne, służące do usuwania danych z bazy ENPP).

4.4. Przechowywane w bezpiecznych i odpowiednio dostosowanych do tego celu bazach danych, do których dostęp mają tylko osoby upoważnione, są wszystkie informacje wprowadzone przez Użytkowników zarejestrowanych.

4.5. Za wszelkie treści zamieszczanie w systemie ENPP, odpowiadają wyłącznie Użytkownicy zarejestrowani, który pozostają właścicielami wprowadzonych informacji.

4.6. Użytkownik zarejestrowany oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Usługodawcę i Administratora w zakresie koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania portalu. Przetwarzanie danych będzie dokonywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w przetwarzane dane, żądania ich poprawiania i/lub usunięcia.

4.7. Usługodawca zapewnia, iż nie przekaże żadnych informacji dotyczących systemu ENPP osobom trzecim bez pisemnego wniosku Licencjobiorcy. Wszelkie dane są przechowywane z zachowaniem ścisłej poufności oraz za pomocą chronionych środków technicznych.

 

§5 Prawa autorskie i pokrewne

 

5.1. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na w/w portalach, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało to w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione.

5.2. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych dostępnych na portalach jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz.U.Nr 2006,90, poz.631), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

5.3. W przypadku wykorzystywania treści umieszczonych na w/w stronach należy każdorazowo podawać źródło informacji (nazwa jednostki oraz adres strony internetowej).

5.4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób treści w/w portali w celach komercyjnych i bez uprzedniej zgody i autoryzacji przez administratora portalu poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

§6 Odpowiedzialność dostawcy systemu ENPP

 

6.1 Dostawca gwarantuje, że niniejsza strona będzie działać w sposób wolny od błędów, że strona ta lub jej serwer są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

6.2. Strona internetowa wraz z całą jej zawartością jest dostarczana w stanie aktualnym. Dostawca gwarantuje poprawność, wiarygodność, dokładność i aktualności materiałów, usług, oprogramowania, tekstu, grafik i linków.

 

§7 Postanowienia końcowe

 

7.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

7.2. N-SOFT Marcin Natanek zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników, zmian na Stronie internetowej lub ograniczenia dostępu do Strony internetowej wyłącznie w celu jej aktualizacji.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

Zamów ENPP teraz!


Wystarczy, że otrzymamy informację o potrzebie wdrożenia usługi w Twoim Starostwie, a skontaktujemy się i odpowiemy na każde pytanie dotyczące systemu ENPP.

Nie zwlekaj i złóż zamówienie już dziś!

Formularz kontaktowy

Dane adresowe

  • ul. Piłsudskiego 49/28
  • 34-600 Limanowa
  • +48 600 260 926
  • biuro@n-soft.pl